Συνέδρια-Διαλέξεις-Εκδηλώσεις

Professor June W. Allison


Cosmos and Number in Aischylos' Επτά επί Θήβας


11/11/2003

18 - 21 Σεπτεμβρίου 2003


6th International Conference of Greek Linguistics


18 - 21/09/2003

19 - 20 Μαΐου 2003


Metaphor in the Novel and the Novel as Metaphor - RICAN 1


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

19 - 20/05/2003

Ιστότοπος

22 Οκτωβρίου 2002


Euripides' Hippolytus and Crete


22/10/2002

22 Μαΐου 2002


120 decibel


22/05/2002

20 - 21 Μαΐου 2002


Roman and Greek Imperial Epic


20 - 21/05/2002

15 Μαΐου 2002


"Η φούσκα" του Νίκου Περάκη


15/05/2002

14 Μαΐου 2002


Sappho Fr. 5: Family Drama or Love Song?


14/05/2002

10 - 12 Μαΐου 2002


Greek Islands from the Latin Conquest untill today


10 - 12/05/2002

24 Απριλίου 2002


Byron, Ballad for a Daemon


24/04/2002