Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη

Προκήρυξη

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/7/2021 έως και τις 30/7/2021 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προσφέρονται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρθηκαν εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στο ΠΜΣ "Κλασικές Σπουδές" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο για εισαγωγή αντίστοιχα το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

  • Σεπτέμβριος 2021: 4834, 4832
  • Ιανουάριος 2021: 3607, 3608
  • Σεπτέμβριος 2020: 1678, 2675

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία" (ενημερώθηκε στις 19/5/2021)
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Προκήρυξη

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/7/2021 έως και τις 30/7/2021 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προσφέρονται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρθηκαν εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στο ΠΜΣ "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο για εισαγωγή αντίστοιχα το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

  • Σεπτέμβριος 2021: 4811, 4872, 4861
  • Ιανουάριος 2021: 3556, 3561, 3562, 3563, 3571, 3579 και 3592
  • Σεπτέμβριος 2020: Δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη (ενημερώθηκε στις 19/5/2021)

Προκήρυξη


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/7/2021 έως και τις 30/7/2021 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα προσφέρονται μόνο με φυσική παρουσία. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρθηκαν εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στο ΠΜΣ "Γλωσσολογία" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο για εισαγωγή αντίστοιχα το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.

Πίνακας Επιτυχόντων

Οι υποψήφιοι/-ες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/-ες:

  • Σεπτέμβριος 2021: 4823, 4803
  • Ιανουάριος 2021: 3559
  • Σεπτέμβριος 2020: 2520, 2246, 2485

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εξεταστέα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.

Προκήρυξη

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από 1/7/2021 έως και τις 30/7/2021 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου B2 ή ανώτερου, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΔΠΜΣ "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές" γίνεται με φυσική παρουσία. Ωστόσο από τον Κανονισμό (10.5) προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνον ύστερα από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων μπορεί να γίνει με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική πλατφόρμα κλειστού κυκλώματος). Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διδασκαλία δεν μπορεί να αφορά καθ’ ολοκληρίαν σε περισσότερα από δύο σεμινάρια σε κάθε διετή κύκλο του Προγράμματος Σπουδών. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και σε εφαρμογή των γενικότερων οδηγιών, κατά την τρέχουσα περίοδο όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως γνωστό το τι θα ισχύσει και σε ποιο βαθμό κατά τις επόμενες ακαδημαϊκές περιόδους.

Στο ΔΠΜΣ "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές" διενεργούνται εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα αναρτώνται ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους/τις υποψηφίους/-ες.