Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

ΦΕΚ τ. Β’ 3284 / 8-8-2018

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Θ.ΚΙ.Σ. (ΦΕΚ τ. Β' 4001 / 17-9-2018).

Διευθύντρια: Παναγιώτα Μήνη

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Αγγέλα Καστρινάκη, Παναγιώτα Μήνη, Μανώλης Σειραγάκης, Αθηνά Καβουλάκη, Τζελίνα (Αγγελική-Χαρίκλεια) Χαρλαύτη, Μαρίνος Σαρηγιάννης, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Συντονιστική Επιτροπή: Παναγιώτα Μήνη, Αγγέλα Καστρινάκη, Μανώλης Σειραγάκης, Αθηνά Καβουλάκη, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη
Εξεταστέα ύλη

(Προσοχή: η εξεταστέα ύλη άλλαξε στις 20/3/2024 και θα ισχύσει από τις εισαγωγικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2024 κι έπειτα)

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου B2 ή ανώτερου, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή για συμμετοχή στις εξετάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι/-ες φοιτητές και φοιτήτριες που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 6 (με άριστα το 10) στα πεδία α΄ και β΄ της παραγράφου 6.12 του Κανονισμού και ενημερώνονται σχετικά από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων από την Επιτροπή Επιλογής.


Διευκρινίζεται ότι η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΔΠΜΣ "Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές" γίνεται με φυσική παρουσία. Ωστόσο από τον Κανονισμό (10.5) προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνον ύστερα από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε και κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων μπορεί να γίνει με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική πλατφόρμα κλειστού κυκλώματος). Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω διδασκαλία δεν μπορεί να αφορά καθ’ ολοκληρίαν σε περισσότερα από δύο σεμινάρια σε κάθε διετή κύκλο του Προγράμματος Σπουδών.

Πίνακας επιτυχόντων/επιτυχουσών κατά τις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι & υποψήφιες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/δεκτές:

  • Ιανουάριος 2024: 8173, 8175, 8172
  • Σεπτέμβριος 2023: Δεν γίνεται δεκτός/δεκτή κανείς/καμία από τους υποψηφίους ή τις υποψήφιες
  • Σεπτέμβριος 2022: 6123, 6194, 6093, 6188
  • Σεπτέμβριος 2021: 4835, 4839, 4824, 4711
  • Σεπτέμβριος 2020: 1580, 1627, 2175, 2469