Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Κλασικές Σπουδές (ΦΕΚ τ. Β’ 3284/8-8-2018).

Διευθύντρια: Μελίνα Ταμιωλάκη
Αναπληρωτής Διευθυντής: Κώστας Αποστολάκης

Συντονιστική Επιτροπή: Μελίνα Ταμιωλάκη, Λουκία Αθανασάκη, Κώστας Αποστολάκης, Δήμος Σπαθάρας και Στέλιος Παναγιωτάκης

Προκηρύξεις θέσεων

Εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το τέλος Ιουλίου ή Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη

Υποβολή αιτήσεων 1 έως 31 Ιουλίου 2022 στη διεύθυνση: https://postgrad.cict.uoc.gr/

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Πίνακας επιτυχόντων/επιτυχουσών κατά τις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι & υποψήφιες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/δεκτές:

  • Ιανουάριος 2022: 5244, 5270, 5340, 5351, 5355
  • Σεπτέμβριος 2021: 4834, 4832
  • Ιανουάριος 2021: 3607, 3608
  • Σεπτέμβριος 2020: 1678, 2675