Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Β.ΝΕ.Φ. (ΦΕΚ τ. Β’ 3283 / 8-8-2018)

Διευθύντρια: Μαρίνα Δετοράκη
Αναπληρωτής Διευθυντής: Δημήτρης Πολυχρονάκης

Συντονιστική Επιτροπή: Μαρίνα Δετοράκη, Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Στρατής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πολυχρονάκης

Προκηρύξεις θέσεων

Εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το τέλος Ιουλίου ή Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία" (άλλαξε στις 19/5/2021)
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: https://postgrad.cict.uoc.gr/ από 1 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου 2022 και έως τις 23:59

Προσοχή: η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει παραταθεί έως και τη Δευτέρα 1/8/2022, 23:59 (Πράξη Παράτασης). Επίσης στις 30/6/2022 άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων για την κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία" οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία (όχι εξ αποστάσεως) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Οι εξετάσεις για την κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία" θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί με φυσική παρουσία.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο της συγκεκριμένης Κατεύθυνσης (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.

Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Πίνακας επιτυχόντων/επιτυχουσών κατά τις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι & υποψήφιες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/δεκτές:

  • Σεπτέμβριος 2022: 6218, 6095, 6106
  • Ιανουάριος 2022: 5243, 5248, 5336
  • Σεπτέμβριος 2021: 4811, 4872, 4861
  • Ιανουάριος 2021: 3556, 3561, 3562, 3563, 3571, 3579 και 3592
  • Σεπτέμβριος 2020: Δεν γίνεται δεκτός/-η κανείς/-μία από τους/τις υποψηφίους/-ες.