Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018

Κανονισμός: Κανονισμός Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας (ΦΕΚ τ. Β' 3554 / 22-8-2018).
Τροποποίηση 19-5-2022

Διευθυντής: Στέργιος Χατζηκυριακίδης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Έλενα Αναγνωστοπούλου

Συντονιστική Επιτροπή: Έλενα Αναγνωστοπούλου, Αλέξης Καλοκαιρινός, Ιωάννα Κάππα, Παρασκευή Τσακάλη, Στέργιος Χατζηκυριακίδης

Προκηρύξεις θέσεων

Εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το τέλος Ιουλίου ή Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη

Προσοχή: Για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη.

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: https://postgrad.cict.uoc.gr/ από 1 Ιουλίου έως και 1 Αυγούστου 2022 και έως τις 23:59

Προσοχή: η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει παραταθεί έως και τη Δευτέρα 1/8/2022, 23:59 (Πράξη Παράτασης). Επίσης στις 20/6/2022 άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία (όχι εξ αποστάσεως) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.


Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Πίνακας επιτυχόντων/επιτυχουσών κατά τις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι & υποψήφιες με τους παρακάτω αριθμούς αιτήσεων γίνονται δεκτοί/δεκτές:

  • Σεπτέμβριος 2022: 6195, 6284, 6278
  • Ιανουάριος 2022: Δεν γίνεται δεκτός/δεκτή κανείς/καμία από τους υποψηφίους ή τις υποψήφιες.
  • Σεπτέμβριος 2021: 4823, 4803
  • Ιανουάριος 2021: 3559
  • Σεπτέμβριος 2020: 2520, 2246, 2485