Ειδικά Ενδιαφέροντα:
Σημειωτική της λογοτεχνίας
Θεωρία της λογοτεχνίας
Νεοελληνική λογοτεχνία 1880-1950

Σπουδές:
Πτυχίο, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1966)
University of California at Irvine: PhD in Classics (1984)

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:
"A Grammar of Dramatic Technique: The Dramatic Structure of the Carpet Scene in Aeschylus' Agamemnon" (1984)