Π.Π.Δ.Ε

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Το Τμήμα δίνει στους φοιτητές / στις φοιτήτριες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον σχετικό κύκλο μαθημάτων και να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ).

Το ΠΠΔΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι πρόσθετο τυπικό προσόν για τον διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Σε διαγωνισμούς πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Η απόκτηση του ΠΠΔΕ δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας.

Κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Τμήμα Φιλολογίας

Ι. Βασικά χαρακτηριστικά του κύκλου μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε.

 • Η λήψη του Πιστοποιητικού προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση των φοιτητών / φοιτητριών σε έξι (6) μαθήματα (30 ECTS).
 • Προβλέπεται υποχρεωτική διδακτική άσκηση σε Γυμνάσιο ή Λύκειο.
 • Οι φοιτητές / φοιτήτριες μπορούν να λαμβάνουν μαθήματα του κύκλου από το τρίτο εξάμηνο της προπτυχιακής φοίτησής τους.
 • Τα μαθήματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Φιλολογίας. Βάσει του Π.Π.Σ του Τμήματος, δίδεται η δυνατότητα το σύνολο ή μέρος μαθημάτων να προσμετράται στο Πτυχίο, καθώς και η δυνατότητα μέρος ή και το σύνολο των μαθημάτων να καταγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Απόφοιτοι του Τμήματος και ομοταγών Τμημάτων γίνονται δεκτοί με τους όρους που προσδιορίζονται παρακάτω (ΙΙ.3).

ΙΙ. Αναλυτική περιγραφή του κύκλου μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε.

1. Δομή του κύκλου μαθημάτων

Ο κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Τμήμα Φιλολογίας συνίσταται σε έξι μαθήματα κατανεμημένα ανά τρία σε δύο ενότητες:

(α) Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης, και

(β) Μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση.

Οι δύο ενότητες καλύπτουν τις τρεις «θεματικές περιοχές» που είχαν ορισθεί στο (καταργηθέν) αρ. 2 του ν. 3848/2010 («Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής», «Β. Θέματα διδασκαλίας και Μάθησης», «Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση»).

Τα μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ι. & Α.) και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ειδικότερα:

Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης: Ένα υποχρεωτικό και δύο κατ’ επιλογήν μαθήματα

 • Υποχρεωτικό μάθημα: ΚΠΑ002 Διδακτική μεθοδολογία. Προσφέρεται από το Τμήμα Φ.Κ.Σ.
 • Δύο μαθήματα κατ’ επιλογήν από μια δεξαμενή μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Φ.Κ.Σ.:
  • ΚΠΑ004 Εισαγωγή στην παιδαγωγική
  • ΦΒ255 Φιλοσοφία της παιδείας
  • ΦΒ254.1 Φιλοσοφία του πολιτισμού και της παιδείας
  • ΚΠΑ020 ή ΚΠΑ021 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
  • ΚΚΒ100 Κοινωνιολογία των παιδαγωγικών θεωριών
  • ΚΠΑ030 Ιστορία της εκπαίδευσης
  • ΚΨΒ052Β Αναπτυξιακή Ψυχολογία και μάθηση
  • ΚΨ053 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
  • ΚΨΒ099 ή ΚΨΒ091 Παιδαγωγική Ψυχολογία
  • ΚΨΒ097 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • ΚΠΑ042 Το αναλυτικό πρόγραμμα: θεωρία και έρευνα

Β. Μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση: Ένα υποχρεωτικό και δύο κατ’ επιλογήν μαθήματα

 • Υποχρεωτικό μάθημα: ΚΠΒ003 Διδακτική Πρακτική Άσκηση (σε γυμνάσια και λύκεια). Προσφέρεται από το Τμήμα Φ.Κ.Σ.
 • Δύο μαθήματα Ειδικής Διδακτικής κατ’ επιλογήν από μια δεξαμενή μαθημάτων που προσφέρονται από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Από την κατωτέρω ομάδα των κατ’ επιλογήν μαθημάτων Ειδικής Διδακτικής το ένα τουλάχιστον μάθημα που επιλέγεται πρέπει να ανήκει στα προσφερόμενα από το Τμήμα Φιλολογίας:
  • ΓΛΩΦ 120 Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία – Διδακτική, από το Τμήμα Φιλολογίας (Τομέα Γλωσσολογίας),
  • ΑΕΦΦ 090 Διδακτική των αρχαίων γλωσσών, από το Τμήμα Φιλολογίας (Τομέα Κλασικών Σπουδών),
  • ΝΕΦΦ 090 Διδακτική της λογοτεχνίας, από το Τμήμα Φιλολογίας (Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας),
  • ΘΕΑΦ 090 Διδακτική του Θεάτρου, από το Τμήμα Φιλολογίας (Τομέα Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών),
  • ΠΔΕ 100 Διδάσκοντας το παρελθόν Ι, από το Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  • ΠΔΕ 200 Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ, από το Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας
  • ΦΒ255.1 Φιλοσοφία για (παιδιά και) εφήβους, από το Τμήμα Φ.Κ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων, σε συνάρτηση με αναθεωρήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων από τα οποία αυτά λαμβάνονται.

2. Ζητήματα φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών του Τμήματος

2.1. Οι φοιτητές / φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν το Π.Π.Δ.Ε. μπορούν να επιλέγουν μαθήματα του κύκλου από το 3ο εξάμηνο της προπτυχιακής φοίτησής τους στο Τμήμα Φιλολογίας.

2.2. Οι φοιτητές / φοιτήτριες μπορούν προαιρετικά να λάβουν μαθήματα του κύκλου ως Ελεύθερες Επιλογές (από μία ως και τρεις) ή/και ως πρόσθετα μαθήματα τα οποία καταγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Μαθήματα που έχουν ληφθεί ως Ελεύθερες Επιλογές προσμετρώνται στο Πτυχίο. Στο Πτυχίο προσμετρώνται επίσης μαθήματα του κύκλου που ανήκουν στην κατηγορία των Επιλεγόμενων μαθημάτων Κατεύθυνσης (ΕΚΑ).

2.3. Για την εγγραφή στην Διδακτική Πρακτική Άσκηση απαιτείται η επιτυχής εξέταση (α) στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, καθώς και (β) σε ένα τουλάχιστον μάθημα ειδικής διδακτικής.

2.4. Μάθημα του κύκλου μπορεί να επιλέγεται ως έβδομο μάθημα ανά εξάμηνο (με αφετηρία το τρίτο εξάμηνο σπουδών).

2.5. Κάθε μάθημα του κύκλου λαμβάνει πέντε πιστωτικές μονάδες (5 ECTS).

2.6. Για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων από τους προπτυχιακούς φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος δεν απαιτείται ειδική πράξη εγγραφής.

2.7. Φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος με έτος πρώτης εγγραφής το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και εντεύθεν λαμβάνουν Π.Π.Δ.Ε. μετά από φοίτηση σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

3. Ζητήματα φοίτησης των αποφοίτων του Τμήματος και ομοταγών Τμημάτων

3.1. Απόφοιτοι/ες του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. εγγράφονται χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτησή τους.

3.2. Στο Πρόγραμμα δεν εγγράφονται φοιτητές / φοιτήτριες άλλων Τμημάτων ή απόφοιτοι μη ομοταγών Τμημάτων.

3.3. Το πλήθος των αποφοίτων άλλων ομοταγών Τμημάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που λαμβάνεται ετησίως, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους το οποίο η απόφαση αφορά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο προτίθενται να εκκινήσουν τη φοίτησή τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προσδιορίζει η απόφαση της Συνέλευσης, η εγγραφή των φοιτητών / φοιτητριών στον κύκλο μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε. γίνεται βάσει του βαθμού Πτυχίου.

3.4. Για την συμμετοχή στην Διδακτική Πρακτική Άσκηση απαιτείται η επιτυχής εξέταση (α) στο μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, καθώς και (β) σε ένα τουλάχιστον μάθημα Ειδικής Διδακτικής.

3.5. Ελάχιστος χρόνος φοίτησης των αποφοίτων ορίζονται τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πλήθος των μαθημάτων που λαμβάνεται σε κάθε εξάμηνο δεν περιορίζεται, πέραν του όρου που θέτει η προηγούμενη παράγραφος (3.4). Ο χρόνος φοίτησης μπορεί να περιοριστεί και σε ένα εξάμηνο, εφόσον το επιτρέπει ενδεχόμενη αναγνώριση μαθημάτων κατά την εγγραφή στον κύκλο Π.Π.Δ.Ε.

4. Πίνακες μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε.

Α. Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης


Β. Μαθήματα ειδικής διδακτικής και διδακτική πρακτική άσκηση


Ι-Α: Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

ΦΙΛ: Τμήμα Φιλολογίας

ΦΚΣ: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

5. Οδηγίες για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων Π.Π.Δ.Ε.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες που παρακολουθούν τον κύκλο μαθημάτων που οδηγεί στην Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μπορούν να ενσωματώσουν το σύνολο ή μέρος των μαθημάτων αυτών στο πτυχίο τους. Συμπληρωματικά ή εναλλακτικά μπορούν να επιλέξουν το σύνολο ή μέρος των μαθημάτων αυτών ως πρόσθετα στα 44 μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση τα μαθήματα καταγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τίτλου σπουδών τους.

Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας χορηγείται στους / στις πτυχιούχους φοιτητές / φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τον σχετικό κύκλο μαθημάτων και έχει ακριβώς την ίδια ισχύ, ανεξάρτητα αν τα μαθήματα αυτά, εν μέρει ή στο σύνολό τους, έχουν προσμετρηθεί στο Πτυχίο τους ή έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος.

Στους φοιτητές / Στις φοιτήτριες που επιθυμούν να ενσωματώσουν το σύνολο ή μέρος των μαθημάτων που χρειάζονται για την λήψη του ΠΠΔΕ συστήνεται:

 • να επιλέξουν το μάθημα ειδικής διδακτικής που προσφέρεται από τον Τομέα της Κατεύθυνσής τους ως Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης (ΕΚΑ)
 • να επιλέξουν τα υπόλοιπα πέντε μαθήματα του κύκλου στα πλαίσια (α) των τριών Ελεύθερων Επιλογών τους, και (β) των τριών μαθημάτων που ορίζονται ως Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης (ΕΚΑ) και λαμβάνονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες που επιθυμούν να καταγραφούν και τα έξι μαθήματα του ΠΠΔΕ στο Παράρτημα Πτυχίου τους (έτσι ώστε να αξιοποιήσουν διαφορετικά τις Ελεύθερες Επιλογές τους και τα μαθήματα που λαμβάνονται ως Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης – ΕΚΑ), μπορούν από το τρίτο εξάμηνο της φοίτησής τους να λαμβάνουν τα σχετικά μαθήματα, ένα ανά εξάμηνο, ως επιπλέον κάθε φορά μάθημα (δηλαδή ως επιπλέον μάθημα στο 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών).

Στους φοιτητές / Στις φοιτήτριες δίνεται η δυνατότητα να κινηθούν και μεταξύ των δύο ως άνω δυνατοτήτων, ενσωματώνοντας μέρος των μαθημάτων στο Πτυχίο τους και το υπόλοιπο στο Παράρτημα Διπλώματος, όπως οι ίδιοι αποφασίσουν.

ΟΙ Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος μπορούν να συνδράμουν στις καταλληλότερες επιλογές τους φοιτητές / τις φοιτήτριες που το επιθυμούν.