Εκδήλωση - Διάλεξη

Πρακτικά του συνεδρίου "Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος-19ος αιώνας"

«Προς μάθησιν εντελεστέραν». Ο Χριστόφορος Φιλητάς (1787-1867) και η συγκρότηση της Νεοελληνικής Φιλολογίας τον 18ο και 19ο αιώνα, επιμ. Αλέξανδρος Κατσιγιάννης - Δημήτρης Πολυχρονάκης - Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, Βιβλιοθήκη της Βουλής: Αθήνα 2022.

Πρόκειται για τόμο πρακτικών του συνεδρίου «Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος-19ος αι.». Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το συνέδριο και η έκδοση των Πρακτικών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρογράφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώτη φάση ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας». Πρόγραμμα συγχρηματοδο-τούμενο από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Eπιστημονικοί υπεύθυνοι: Στέφανος Κακλαμάνης - Δημήτρης Πολυχρονάκης. Ερευνητική ομάδα: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, Στέλλα Κουρμπανά).