Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας: Νεκτάριος Σαμιωτάκης

ΠΜΣ "Κλασικές Σπουδές"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Νεκτάριος Σαμιωτάκης

Η σχέση των Ιδεών με το θείο στους μέσους Πλατωνικούς διαλόγους.


Επιβλέπουσα: Ζαχαρούλα Πετράκη

10 / 1 / 2024, 11:00

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:

https://uoc-gr.zoom.us/j/82835...


Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)