Ανακοίνωση

Ανάδειξη μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή σας, εκ μέρους του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κου Παναγιώτη Τσακαλίδη, την υπ΄αριθμόν 1232/06.02.2020 Γενικού Πρωτοκόλλου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (Φ.Ε.Κ. 13/τ.Α΄/29.01.2019) και την απόφαση της Συγκλήτου κατά την 424η/23.01.2020 Συνεδρίασή της.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, έως την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έως τις 15:00΄μ.μ. .

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Αρχείου του Ιδρύματος ή του Γραφείου Πρωτοκόλλου, αντίστοιχα Ρέθυμνο – Ηράκλειο).