Πρακτική άσκηση

Α' ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης-Υποβολή ενστάσεων (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.