Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2021-σήμερα

2023-2026

MigraMedia - Migration Narratives in European Media: Teaching, Learning, and Reflecting

Project Coordinator: Prof. Dr. Markus Heide, Stiftung Universität Hildesheim

Επιστημονική Υπεύθυνη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA220-HED

2022-2025

Variation, input frequency and norms in the phonological development of Greek as first language (L1) [Ποικιλότητα, συχνότητα εμφάνισης λέξεων και νόρμες στη φωνολογική ανάπτυξη της Ελληνικής σαν πρώτη/μητρική γλώσσα]

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Iωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Πόροι, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. - Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ (Κ.Α. 10997)

2022-2024

Aspects of segmental phonology and phonetics in heritage Modern Greek varieties in English-speaking Canada [Ζητήματα τεμαχιακής φωνολογίας και φωνητικής σε νεοελληνικές ποικιλίες πολιτισμικής κληρονομιάς στον αγγλόφωνο Καναδά]

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Iωάννα Κάππα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Π.Κ., Ερευνητικά Έργα, Έργα Κατηγορίας Β-Υποτροφίες Υποψήφιων Διδακτόρων και Διδακτορισσών (Κ.Α. 11224)

2022

Ελληνικός Κινηματογράφος-Κινηματογραφικές Διασκευές. Θεωρία και Πράξη

Επιστημονική Υπεύθυνη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2021-2027

Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic

Επιστημονικός Συνεργάτης: Στρατής Παπαϊωάννου

Φορέας: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2021-2026

Realizing Leibniz’s Dream: Child Languages as a Mirror of the Mind (Project Acronym: LeibnizDream)

Επιστημονικά Υπεύθυνοι: Artemis Alexiadou (Humboldt-Universität zu Berlin), Uli Sauerland (Leibniz Centre for General Linguistics (ZAS), Berlin) & Maria-Teresa Guasti (University of Milan-Bicocca)

Ερευνήτρια: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC)