Πρόσωπα

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

  • Ελευθέριος Δεσποτάκης

    Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

    Επιβλέπων/-ουσα: Μαρίνα Δετοράκη

    Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία, ελληνική παλαιογραφία, Ιστορία της βενετροκρατούμενης Κρήτης, λατινική παλαιογραφία

    Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Κρήτη, Βενετοκρατία, Εβραίοι, κωδικογράφοι, χειρόγραφα